top of page
  • Yazarın fotoğrafıŞenol ÇETİN

2023 Yılında Personele Yemek Kartı Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlerin Muhasebeleştirilmesi


Bilindiği gibi 323 sayılı GVK Genel Tebliğ ile personele işyeri ve müştemilatı dışında kullanılmak üzere verilen yemek bedeline ilişkin istisna tutar 2023 yılı için KDV hariç 110 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu yemek bedeli %8 KDV dahil 118,80 TL olmaktadır.


İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 110.00 TL’yi aşmayan kısmı gelir vergisi istisnası kapsamındadır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilir.


Buna göre istisnaya tabi tutara isabet eden KDV’nin de KDV mükellefi işverenlerce indirim konusu yapılması mümkün olup istisnaya aşan kısma ait KDV’nin ise ücret olarak vergilendirileceğinden indirimden çıkartılması gerekmektedir.


Diğer taraftan SGK Genel Müdürlüğünce işyeri ve müştemiletında yemek verilmemesi durumunda prime esas kazanca dahil edilmeyecek yemek bedeli tutarı asgari ücret tutarının % 23,65 olarak belirlenmiş olması nedeniyle prime esas kazançtan düşülebilecek yemek parası ; 01.01.2023 ila 31.12.2023 tarihleri arasında( 333,60 TL x % 23,65) 78,90 TL olarak belirlenmiştir.


Gelir vergisinden istisna yemek bedeli ile prime esas kazanca dahil edilmeyecek yemek bedelinin birbirine eşit olmaması nedeniyle ve özellikle büyük şehirlerde SGK Genel Müdürlüğünce belirlenen günlük 78,90 TL’ye yemek yeme şansı bulunamadığı için işverenler, personele yemek kartı verilmek suretiyle yaptıkları yemek ödemesini bordroya dahil edilerek gider yazmaları zorunlu hale gelmiştir. Bu da uygulamada bazı belirsizlik ve sıkıntılara neden olmaktadır.


Tarafımca yapılan hesaplamaya göre SGK tavanını aşmayan ve %15 gelir vergisi dilimindeki personelin 78,90 Tl üzerinde yemek parası aldığı çalışılan günler için netten brüte ücret hesabına ilişkin formül ; Günlük Brüt Ücret=(Günlük Net Ücret-71,62577)/0,71491 şeklindedir. Bu formüle bulunan günlük brüt ücret tutarı çalışılan gün sayısıyla çarpılması sonucu yemek bedeli ödenen günlerin brüt ücretine ulaşılacaktır. Yemek bedeli ödenmeyen günler için netten brüte ücret hesabına ilişkin formül ise; Günlük Brüt Ücret=(Günlük Net Ücret- 45,066024)/0,71491 şeklinde olup bulunan günlük brüt ücret yemek ücreti ödenmeyen gün sayısıyla çarpılması sonucunda yemek bedeli ödenmeyen brüt ücrete ulaşılacaktır.


Örneğin: Ocak/2023 ayında muhasebe bölümünde çalışan personele Ocak ayında çalışılan 26 gün için günlük KDV dahil 150,00 TL yemek bedeli ödeyen işverenin ücret ödemelerine ilişkin yemek kartı faturası ve Ocak/2023 ayı bordosunun muhasebeleştirilmesi aşağıda belirtildiği olmalıdır. Personelin aylı net ücreti 20.000,00 TL (günlük 666,67 TL) tutarındadır.


-Yemek ödenen günler için günlük brüt ücret tutarı; [(150+666,67)-71,62577]/0,71491=1.042,15 TL

-Yemek ödenen günler için 26 günlük brüt ücret tutarı; 1.042,15 TL*26=27.095,81 TL

-Yemek ödenmeyen günler için günlük brüt ücret tutarı; [(666,67)- 45,066024]/0,71491= 869,48 TL

-Yemek ödenmeyen günler için 4 günlük brüt ücret tutarı; 869,48 TL*4= 3.477,92 TL

-Ocak/2023 ayına ilişkin net 20.000 TL ücret, 3.900,00 TL yemek kartı yüklemesine ilişkin ücretin brüt tutar (27.095,81+3.477,92)= 30.573,73 TL olarak hesaplanmıştır.


Yemek kartı hizmeti veren XYZ Yemek Hiz. A.Ş. tarafından düzenlenen fatura ve faturaya ilişkin muhasebe kaydı aşağıda olduğu gibidir.

Fatura Tarihi

02.01.2023

Yemek Bedeli

3.611,11 TL

KDV %8

288,89 TL

Fatura Toplam

3.900,00 TL

Yemek Bedeli İstisnasına İlişkin KDV

228,80 TL

​Yemek Bedeli İstisnası Dışında Kalan KDV

60,09 TL

------------------------------------------02.01.2023 ---------------------------------------

135 Personelden Alacaklar 3.900,00

191 İndirilecek KDV 288,89

329 Diğer Ticari Borçlar 3.900,00

391 İlave Edilecek KDV 60,09

770 Personel Gideri (İstisnaya İlişkin KDV) 228,80

Toplam 4.188,89 4.188,89

XYZ Yemek Hiz. A.Ş. Fatura Kaydı

-------------------------------------------------/----------------------------------------------


Personelin Ocak /2023 ayı bordrosu ve bordroya ilişkin muhasebe kaydı aşağıda olduğu gibidir.

Brüt Ücret

30.573,73

SGK İstisna Yemek Bedeli (26 gün)

2.051,40

Prime Esas Kazanç

28.522,33

SGK +İşsizlik İşçi Payı (%15)

4.278,35

SGK +İşsizlik İşveren Payı (%17,5)

4.991,41

Hesaplanan DV

232,05

DV Asgari Ücret İstisnası (-)

75,96

Ödenecek DV

156,09

GV İstisna Yemek Bedeli (26 Gün)

2.860,00

GV Matrahı

23.435,38

Hesaplanan GV

3.515,31

​GV Asgari Ücret İstisnası

1.276,02

Ödenecek GV

2.239,29

Kesintiler Toplamı

6.673,73

Personele Yapılan Ödemeler Toplamı

23.900,00

Yemek Kartı Yüklemesi

3.900,00

Ödenecek Ücret

20.000,00

-----------------------------------------------31.01.2023------------------------------------------

770 Personel Brüt Ücreti 30.573,73

770 SGK+İşsizlik İşveren. Payı 4.991,41

361 Öd. SGK ve İşsizlik Sig.Primi 9.269,76

360 Öd. Gelir Vergisi Stopajı 2.239,29

360 Öd. Damga Vergisi Stopajı 156,09

335 Ödenecek Net Ücret 20.000,00

135 Yemek Kartı Bedeli 3.900,00

Toplam 35.565,14 35.565,14

Ocak/2023 Ücret Bordrosu

--------------------------------------------------/-----------------------------------------------------766 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page