top of page

Diğer Hizmetler

  • Vergi Planlaması 

 

Ticari işletmeler, harcamalarından, kazançlarından ve yaptıkları bazı işlemlerden dolayı vergi ödemek zorundadırlar. Vergi, ticari işletme varlıklarını azaltıcı bir unsur olup önemlidir. Vergi hukuku karmaşık bir yapıya sahip olup vergi kanunları, belirli noktalarda mükelleflere vergi planlaması yapmaya izin veren düzenlemeleri içermektedir. Konusunda uzman kişiler, vergi kanunlarının mükelleflere tanıdığı imkanları kullanarak vergi yükünün dengeli dağılmasını veya  belirli bir zamana yayılmasını sağlayabilir.

 

 

Vergi planlaması; vergiden kaçınma veya vergi kaçırma olarak algılanmamalıdır. Vergiden kaçınma da vergi planlamasına yakın bir kavram olmakla birlikte, vergiden kaçınma; genellikle vergiye tabi işlemlerin yapılmaması olarak bilinir, ancak vergi planlamasında ise vergiye tabi işlemin zamanının, yerinin ve yapılış şeklinin değiştirilerek vergi yükünün azaltılması veya zamana yayılarak dengelenmesidir.

 

 

Bunula birlikte mükelleflere sağlanan yatırım teşviki, Ar-Ge indirimi, dahilde ve hariçte işleme izni, özel bölgeler ve benzeri araçlar ile vergi yükünün azaltılması da vergi planlaması hizmetinin bir unsurudur.

 

Vergi kaçırma ise suç olup vergi kanunlarında vergiyi doğuran olayın yapılması ancak bu olaya münhasır olan verginin zamanında eksik ya da hiç tahakkuk ettirilmemesidir.

 

  • Yatırım Teşviki Danışmanlığı

 

Ticari işletmelerin yatırım planlarının yatırım teşviki mevzuatına göre teşvik edilip edilmediği; hangi yatırım konularının hangi bölgelerde teşvik edildiği; yapılacak olan yatırımın; genel, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırım konularından hangisinden yararlanabildiği konusunda danışmanlık verilmektedir. 

 

  • Yönetim Danışmanlığı 

 

Ticari işletmelerin, işletme yönetimini sağlıklı bir şekilde yürütmeleri için ihtiyaç duydukları, muhasebe sistemi, kurumsal yönetim sistemi, iç kontrol siteminin kurulması ve ticari işletmelerin daha bir çok konuda ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmeti yönetim danışmanlığı olarak verilmektedir.

 

  • Mali Mevzuat Danışmanlığı 

 

Ticari işletmelerin ve şahısların mali mevzuatta tereddüt yaşadıkları veya çözümlemede güçlük çektikleri konularda arızi veya devamlı danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu danışmanlık hizmetinde tereddüt yaşanan konu yazılı olarak cevaplanmaktadır. Bu hizmetimiz içinde uyuşmazlık hizmeti de verilmekte olup mükelleflerin vergi konularındaki uzlaşma ve vergi davaları titizlikle yerine getirilmektedir.

 

  • Şirket Kuruluşu, Birleşme, Bölünme, Tür Değişikliği ve Tasfiye İşleri

 

Bu hizmetimiz, ticari şirketlerin, Türk Ticaret Kanununu ve vergi mevzuatına uygun şekilde; kuruluşu, birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmeleri, sözleşme değişiklikleri ve tasfiye işlemlerini kapsamaktadır. Ayrıca talep edilmesi halinde bu konularla ilgili olarak ticaret siciline verilecek olan her türlü rapor mesleki titizlik işinde hazırlanmaktadır.

 

bottom of page