top of page
2014 Yılı Sirkülerleri

26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve daha önce yayımlanmış olan 123 adet KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldıran KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmıştır. 1 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile uygulamada yaşanan sorunlara çözüm getirilmeye çalışılmıştır. Anılan Tebliğ ile yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır. Yapılan değişiklikler 01.11.2014 tarihinden itibaren başka bir deyişle Kasım/2014 KDV döneminden itibaren yürürlüğe girecektir

11.09.2014 tarih ve mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile (Bundan sonra Kanun olarak anılacaktır.) başta; 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve daha birçok kanun ve kanun hükmündeki kararnamede değişiklik yapılmıştır. Aynı Kanun ile Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tahsil dairelerince tahsil olunan alacaklar ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahsil olunan alacaklar için yapılandırma (ödeme kolaylığı) imkanı getirilmiştir.

11.09.2014 tarih ve mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile (Bundan sonra Kanun olarak anılacaktır.) başta; 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve daha birçok kanun ve kanun hükmündeki kararnamede değişiklik yapılmıştır. Aynı Kanun ile Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tahsil dairelerince tahsil olunan alacaklar ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahsil olunan alacaklar için ödeme kolaylığı imkanı getirilmiştir.

1/1

Please reload

bottom of page