top of page

Vergi Denetimi

  • Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdiki  (Tam Tasdik )

 

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin vergi mevzuatına, muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak denetlenmesi ve tasdiki hizmetidir. Tam tastik olarak da adlandırılan hizmetin genel amacı; ödenecek gelir ve kurumlar Vergisinin doğruluğunu tespit ederek kamu yararı ilkesinin yerine getirilmesidir.

 

Yeminli mali müşavir ile tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler, aşağıda belirtilen istisna ve indirim tutarının tespiti ve tasdiki raporuna ihtiyaç duymazlar. Ayrıca yeminli mali müşavirlik tam tasdik hizmeti alan mükellefler, KDV ve ÖTV iadesi talepleri herhangi bir sınır gözetilmeksizin yeminli mali müşavirlik raporu ile teminasız olarak yerine getirilebilir.

 

  • Gelir ve Kurumlar Vergisinden İstina Tutarın Tespiti

 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, Kurumlar Vergisi Kanunun 5/1-a ve 5/1-e maddesine göre kurumlar vergisinden, istisna edecekleri tutar 233.000,00 TL'yi (2015 yılı kazançları için) aşması halinde istisnadan faydalanabilmeleri için istisna edilecek tutarı yeminli mali müşavir tasdik raporuna bağlamaları zorunludur.

 

Gelir Vergisi Kanunun geçici 61 ve geçici 69. madde kapsamıda yaptıkları yatırımlar nedeniyle hesaplanan yatırım indirimi tutarlarını kazancın yeterli olamması nedeniyle ilgili yılda yatırım indirimi istisnasından yaralanamayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ise 531.000 TL üzerindeki yatırım indirimi istisnasından faydalanabilmeleri için istisna edilecek tutarı yeminli mali müşavir  tasdik raporuna bağlamaları zorunludur.

 
bottom of page