top of page
  • Şenol ÇETİN YMM

Vergi İndiriminde Yaşanan Sorunlar


Bilindiği gibi 6824 sayılı Kanunun 4. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer 121. maddesi madde başlığıyla birlikte değiştirilmiş ve  vergisini süresinde beyan eden ve ödeyen; ticari, zirai ve mesleki kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleriyle kurumlar vergisi mükelleflerine %5 vergi indirimi sağlanmıştı. 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 sayılı Kanun her ne kadar 01.01.2018 tarihinden sonra (2017 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyanlarını da kapsayacak şekilde) yürürlüğe girmiş ise de mükellefler bu kanunda sayılan şartları 2015 ve 2016 yıllarında biliyor ve buna göre hareket etmeleri gerekiyordu. 

Gelir İdaresi Başkanlığı vermiş olduğu bir özelgede; 2015 ve 2016 yıllarında, mükellefler tarafından KDV iadelerinden mahsup ettikleri vergi borçlarına ilişkin KDV iadesi işlemleri sırasında özel esaslara girdiği veya diğer çeşitli nedenlerle KDV iadesinden tenzil edilen  KDV tutarının iadeden çıkartılmış olması sebebiyle açıkta kalan (mahsup edilemeyen) talebinin, iade işlemlerinin tamamlanmasına müteakip gecikme zammıyla ödenmiş olması nedeniyle %5 vergi indiriminden yararlanamayacağını belirtmiştir. 

Kanuni düzenleme kendi içinde çelişmekte olup vergiye uyumlu mükelleflerde %5 indirim için; beyannamenin ait olduğu yıl (2017 yılı) ile bu yıldan önceki son iki yılda (2016 ve 2015 yılları) verilmesi gereken her türlü beyanname kanuni süresi içinde verilmiş ve bu beyannameler üzerinde tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmiş olması şartı ile indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği  tarih itibariyle 1.000,00 TL'nin üzerinde vergi borcunun bulunmaması şartı birlikte sağlanmış olmalıdır. Her bir beyanname itibariyle 10,00 TL'ye kadar yapılan eksik ödemeler süresinde ödeme şartını ihlal sayılmamaktadırlar.  Buna göre 1.000,00 TL vadesi geçmiş borcun 100 adet beyannamede 10,00 TL eksik ödeme yapmış olunması halinde şartlar ihlal edilmemiş sayılacak. 

Her ne kadar yürürlük tarihi kanunun yayım tarihinden sonra olsa da yararlanma şartlarının kanunun yürürlük tarihinden önceki bir zamana bağlanması, kanunların geriye yürümezliği (makable şamil) ilkesine aykırılık teşkil ettiği düşüncesindeyiz. 

Süresinde verilmiş bir beyanname için kanuni süresinden sonra düzeltme ve pişmanlıkla beyan verilmesi Kanunda sayılan şartları ihlal etmezken. Herhangi bir rapor veya somut delile dayanmaksızın, sadece işlemlerin sürüncemede kalmaması amacıyla KDV iadesinden tenzil edilen tutarların, bu işleme müteakip açıkta kalan verginin  gecikme zammıyla ödenmiş olması gerekçesiyle %5 vergi indiriminden mahrum bırakılmak hukuka uygun düşmemektedir. 


77 görüntüleme0 yorum
bottom of page