top of page
  • Yazarın fotoğrafıŞenol ÇETİN

Geçmişin Temizlenmesi ve Bilanço Kalemlerinin Düzeltilmesine İmkan Tanıyan Af Kanunu Yayımlandı09.06.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7326 sayılı Kanunla (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210609M1-3.htm) vergi mükellefleri ve işverenlere;

  • 30.04.2021 tarihine kadar tahakkuk etmiş vergi, gümrük vergileri ve sigorta primi borçları ile bunlara ilişkin cezalar için Yİ-ÜFE oranları ile yeniden yapılandırma imkanı,

  • 09.06.2021 tarihi itibariyle ihtilaflı olup dava konusu yapılan veya bu tarih itibariyle dava açma süresi dolmamış borçlar için uzlaşma imkanı,

  • 30.04.2021 tarihi itibariyle sona eren dönemler için pişmanlık ve kendiliğinden verilen beyanlar üzerine sadece vergi aslı ve Yİ-ÜFE ye göre hesaplanacak faiz ödenmesi imkanı,

  • İnceleme ve tarhiyat safhasında olanlar da dahil 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları gelir/kurumlar vergisi, KDV ve Muhtasar beyannamelerle beyan edilen matrahların arttırılması yoluyla geçmişi temizleme imkanı,

  • Diğer ücretliler için geçmişi temizleme imkanı,

  • 31.12.2020 tarihli bilanço kalemlerinde yar alan ancak fiilen mevcut olamayan kasa, ortaklardan alacaklar ile beyan tarihi itibariyle işletmede mevcut olmayan emtia ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerin bilançodan çıkartılması,

  • Beyan tarihi itibariyle işletmede yer almayan ancak işletmede fiilen bulunan, emtia ve makine, teçhizat ve demirbaşları bilanço kalemlerine alma imkanı,

  • Taşınmazla ve amortismana tabi iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yoluyla defter değerlerinin arttırma imkanı,

sağlanmaktadır.


Konu hakkında Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı'nca Tebliğ, SGK tarafından da Genelge yayımlanacaktır.


Başvurular Ağustos ayı itibariyle başlayacak olup dosyaları inceleme ve tarhiyat aşamasında olan mükelleflerin 2.8.2021 tarihi itibariyle başvuru yapmaları gerekiyor.


Bilginize sunulur.34 görüntüleme0 yorum

Comentarios


bottom of page