top of page
  • Şenol ÇETİN YMM

E-Tebligat Bildirimini Yaptınız Mı?


27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile vergilendirme ve diğer hususlar ile ilgili yapılacak tebligatlar 01.01.2016 tarihinden itibaren elektronik olarak yapılacaktır.

Tebliğ vergilendirme sürecinin en önemli unsurlarından biri olup mükellefe tebliğ olunmayan bir işlemin yasal geçerliliği yoktur. Konuya ilişkin detaylı bilgiye 377 No.lu Sirkülerimizden ulaşabilirisiniz.

Mal Müdürlüklerine bağlı olan mükellefler hariç;

1-Kurumlar vergisi mükelleflerine,

2-Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerine, (basit usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri hariç.)

vergilendirme ve diğer hususlara ilişkin bildirimler 01.01.2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Ancak; e-Tebligatın yapılabilmesi 456 seri No.lu VUK Tebliğ ekindeki e-Tebligat Bildiriminin bağlı bulunulan vergi dairesine en geç 31.12.2015 tarihine kadar vermeleri gerekiyor. Gerçek kişi mükellefler bildirimi internet vergi dairesi aracılığıyla verebildikleri gibi, kurumlar vergisi mükellefleri gibi bizzat vergi diaresine giderek de bildirimde bulunabilirler. Bildirimler; gerçek kişinin kendisi, kurumlarda ise kurumun imza yetkilileri tarafından verilmelidir. Bildirim noter tasdikli vekaletname sahibi kişiler tarafından da verilebilir ancak vekaletneme içeriğinde e-Tebligat bildirimi vermeye yetkili olduğuna dair ibarenin yer almazı zorunludur.

e-Tebliğ sistemine dahil olan mükellefler, mükellefiyetleri silininceya kadar e-Tebligat sisteminden çıkamazlar.

E-Tebligat sistemine dahil olmak zorunda olan mükellefler, 31.12.2015 tarihine kadar bildirimde bulunmazlar ise Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi uyarınca mükellefiyet durumlarına göre; bilnaço esasına göre defter tutan mükellefler ve serbest meslek erbabı için 1.300,00 TL, işletme hesabı usulünde defter tutan ticari ve zirai kazanç sahibi mükellefleri için 660,00 TL diğer mükelleflere ise 330,00 TL özel usulsüzlük cezası düzenlenecektir. Süresinde bildirim yapmayan mükelleflere re'sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi tebliğ edilerek e-Tebligat gönderimi başlatılacaktır.

Tüzel kişiliği bulunmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin bildirimi bunların idarecileri tarafından, tasfiye halindeki şirketilerin bildirimi ise tasfiye memurları tarafından en geç 31.12.2015 tarihine kadar verilmek zorundadır.

01.01.2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren gerçek kişiler mükellefiyet tesisi anında, kurumlar vergisi mükellefleri ise 15 gün içinde bildirimi yapmaları gerekiyor.

İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi bulunmayan ve e-Tebligat başvurusunda bulunan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre üretilmesi için Elektronik Tebligat Talep Bildirimi vermeleri yeterli olacaktır. Ayrıca internet vergi dairesi şifresi için dilekçe veya form talep edilmeyecektir.

Bilginize sunulur.


31 görüntüleme0 yorum
bottom of page