Ana Sayfa  Hizmetlerimiz  Pratik Bilgiler  Sirküler  Fadalı Linkler  Vergi Takvimi  İletişim

USULSÜZLÜK CEZALARI (2010)
Mükellef Gurupları

İkinci Derece

Birinci  Derece

1. Sermaye Şirketleri 50,00 TL 90,00 TL
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalan I. sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 28,00 TL 57,00 TL
3. II. sınıf tüccarlar 14,00 TL 28,00 TL
4.Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi  olanlar 7,70 TL 14,00 TL
5. Basit usulde vergilendirmeye tabi olanlar 3,50 TL 7,70 TL
6. Gelir vergisinden muaf esnaflar 2,00 TL 3,50 TL
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK 353-MÜKERRER 355) (2010 YILI)
1- Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde; Her belge için 160,00 TL den  az olmamak üzere , bu belgelerde yazılması gereken meblağın (her bir tespitte kesilecek ceza 7.700,00 TL, yıl toplamı 77.000,00 TL'yi aşamaz) %10
2- Perakende satış fişi, yazar kasa fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi v.b. düzenlemeyenlere veya bulundurmayanlara,  160,00 TL
3- Tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetler için belge almamaları durumunda 32,00 TL
4- Serbest meslek kazanç defterini günü gününe tutmayanlara 160,00 TL
5- Vergi levhasının bulundurulmamasının veya asılmamasının cezası 160,00 TL
6- Tek düzen hesap planı ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uyulmaması halinde 3.500,00 TL
8- Tek vergi numarası kullanılması mecburi olan işlerde vergi numarası kullanılmaması durumunda 190,00 TL
9- Belge basımıyla ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmelerine verilecek ceza miktarı. Bu fiil için kesilecek ceza miktarı bir takvim yılı için 114.000,00 TL'yi aşamaz. 570,00 TL
10- Vergi kimlik numarası ile ilgili bildirim ödevlerini yerine getirmeyenlere 770,00 TL
11- Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 570,00 TL
Vergi Usul Kanununa göre kamu idare ve müesseselerince talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içinde  ilgili kuruma verilmemesi ile aynı Kanunun 256, 257 ve mükerrer 257. maddelerinde yazılı hükümlere uymayanlara uygulanacak maktu ceza tutarları. - I. sınıf tüccar ile serbest meslek  erbabı hakkında 1.000,00 TL
- II. sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazançları basit usulde tespit edilenler hakkında 500,00 TL
- Yukarıda yazılanlar dışında kalanlar hakkında 250,00 TL
Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamelerden, beyannamenin verilme süresinden sonraki ilk otuz gün içinde verilmesi halinde uygulanacak maktu ceza tutarları. (01.08.2010 tarihinden itibaren) - I. sınıf tüccar ile serbest meslek  erbabı hakkında 100,00 TL
- II. sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazançları basit usulde tespit edilenler hakkında 50,00 TL
- Yukarıda yazılanlar dışında kalanlar hakkında 25,00TL
Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamelerden, beyannamenin verilme süresinden sonraki ilk otuz günü takip eden otuz gün içinde verilmesi halinde uygulanacak maktu ceza tutarları. (01.08.2010 tarihinden itibaren) - I. sınıf tüccar ile serbest meslek  erbabı hakkında 200,00 TL
- II. sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazançları basit usulde tespit edilenler hakkında 100,00 TL
- Yukarıda yazılanlar dışında kalanlar hakkında 50,00 TL

Elektronik ortamda verilmesi gereken bildirim veya formlara ilişkin olarak verilme süresinden sonra ilk on günü takip eden onbeş gün içinde verilecek düzeltmeler için kesilecek maktu ceza tutarları.(01.08.2010 tarihinden itibaren)

 

- I. sınıf tüccar ile serbest meslek  erbabı hakkında 200,00 TL
- II. sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazançları basit usulde tespit edilenler hakkında 100,00 TL
- Yukarıda yazılanlar dışında kalanlar hakkında 50,00 TL

 

Abide-i Hürriyet Cad. No:9 Celil Ağa İş Merkezi Kat.8 D. 33-34

Mecidiyeköy İstanbul

Telefon:0212 2721141 § Faks: 0212 2663847