SİRKÜLER: 181

KONU: İşverenler tarafından karşılanan ücretlilere ait özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı paylarından SSK primi kesilmesi gerektiği hk.

 

Bilindiği üzere bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ve özel sağlık sigorta primlerinin vergi matrahından indirilmesine olanak sağlayan uygulamaya ilişkin 01.12.2001 tarih ve 107 sıra nolu sirkülerimizle gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Ücretlilerin kendileri tarafından ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik katkı paylarının ücretlinin vergi matrahından indirilmesine ilişkin öteden beri yapılan uygulamada hiçbir değişiklik bulunmamaktadır.

Ücretliye ait özel sağlık sigortası primlerinin ve bireysel emeklilik katkı paylarının işverenler tarafından ödenmesi durumunda; sağlık sigortasında brüt kazancın % 5’i , bireysel emeklilikte % 10’u ve asgari ücretin yıllık tutarının aşılmadığı hallerde işveren tarafından ödenen prim tutarları doğrudan gider yazılmakta söz konusu limitleri aşan kısım ise brütleştirilerek ücret olarak vergilenmekte ve bu aşamalarda sosyal sigortalar primi işçi ve işveren payı olarak herhangi bir prim kesintisi yapılmamaktaydı. Konuyla ilgili SSK İstanbul Sigorta İl Müdürlüğü’nün 01.10.2004 tarih ve 411263.34/116841 sayılı özelgesi de SSK primi kesilmemesi gerektiği yönündeydi.

Ancak Sosyal Sigorta Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığı yayımladığı 01 Nisan 2005 tarih ve B.1.3.2.SSK.5.01.08/VIII0000-77/230671 sayılı özelge ile işverenler tarafından karşılanan ücretliye ait özel sağlık sigorta primi ve bireysel emeklilik katkı paylarının tamamı üzerinden sigorta primine esas tavan ücreti aşmamak şartıyla sigorta primi kesilerek SSK ya ödenmesi gerektiği yönünde açıklamada bulunmuştur.

SSK’nın uygulamaya yönelik bu açıklamasından sonra geriye yönelik sigorta primi tahakkuk ettirilmesi için ek bildirgelerin verilmesi gündeme gelecek ve gecikme zammı ile idari para cezalarının ödenmesi gerekecektir. Konuyla ilgili olarak SSK tarafından yapılabilecek açıklamalar ayrıca sirkülerlerle duyurulacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

 

 

Saygılarımızla,